۱۷.۷.۹۴

در اهمیت مواد نگهدارنده

اگر سیگار نکشدمان
اگر هوای آلوده نکشدمان
اگر فست‌فود نکشدمان
حتما عشق و مواد نگهدارنده موفق خواهند شد