۴.۹.۹۴

که نیست

تمام خوب‌رویان جمع گردند
کسی که یادت از یادُم بره نیست