۲۲.۸.۹۴

دل‌ربایی همه آن نیست

همش دل نَبَر
یه کمی‌ام دل بده
بعله با شمام