۱۹.۸.۹۴

بدون اغراق

مرا کیفیت چشم تو کافیست
* شعر باباطاهر