۱۸.۸.۹۴

بلایند چنس

در همه دعواها
در همه جدایی‌های بزرگ
در همه خریت‌ها
یک نقطه عطف هست
درست یک ثانیه
در آن یک ثانیه
کوتاه بیایی به یک مسیر می‌روی
ادامه بدهی به یک مسیر دیگر
کوتاه بیایی فیصله است
ادامه بدهی حادثه
با ابعادی تازه