۱۷.۸.۹۴

عقل گوید ...

رفاقت خشم تو با
ماشه منتظر می‌گه
دستای بی صدای ما
نمی‌رسن به هم‌دیگه
...
...
خواننده داره می‌خونه
و من فکر می‌کنم ماها باید اول با غرورمون قرار بزاریم
بعد با هم‌دیگه
نه....
یه چیزی سر جاش نیست
ادم عاشق اینا رو نمی‌گه