۱۵.۹.۹۴

عشق‌لرزه

نه منتظریم
نه منتظرند
ما در سکونی مطلق
سکونی مطلق در ما
تو می‌خندی
برگ‌ها می‌ریزند
انارها می‌رسند
...
شاعران جهان در صف
که شعری عرضه کنند
برای مستی ما
برای خنده‌های تو
که شعر مکررند
...
...