۱۹.۱۰.۹۴

...

انتقام فقط تا لحظه‌ای که می‌خوای بگیریش جذابه.
وقتی گرفتیش انگار آتیش رو از دل یکی دیگه برداشته باشی و گذاشته باشی تو دل خودت