۲۰.۱۰.۹۴

در وضعیت صلح سرباز به خودش می‌تازه
کارش تاختنه چون