۶.۱۱.۹۴

از جنگ سرد بدم میاد
جنگ سرد مال ترسوئاس
یا صلح باشه که خیلی هم خوب
یا اگه جنگه
گرم باشه
گرررررررم
و واقعی