۲.۱۲.۹۴

از شما 
عاجزانه
خواهشمندیم
که تا روز آخر عمر
یعنی روزی که خواهیم مرد
یادی از من نکنید
و تا می‌توانید
دور باشید

مرسی