۶.۱۲.۹۴

عبور از منطقه مین

معلم نیستم
تا عشق را نشانت دهم
ماهی به یاد گرفتن نیاز ندارد
تا شنا کند
گنجشک تا بپرد
تنها شنا کن
بپر !!
عشق در کتاب نیست
عاشقان بزرگ
خواندن بلد نبودند
نزار قبّانی
صد نامه‌ی عاشقانه