۵.۱.۹۵

هزار سال به امّید تو توانم بود
هر آن‌گهی که بیایی هنوز باشد زودسنایی