۱.۲.۹۵

یکم

همین الان
اردی‌بهشت شد
اردی‌بهشتی ....

درست جایی از جهان هستم
که به خودم قول داده بودم باشم

اردی‌بهشت شد
ما هم
باید بشویم