۳.۳.۹۵

تو که همه چی رو توی ذهنت بستی
دیگه حرص خوردن واسه چیه
از یه جایی به بعد باید به روال جدید عادت کنی
عادت کن دیگه
شل کن* عکس Lord Snowdon