۳۰.۲.۹۵

با دروغ‌ها دو تا کار می‌شه کرد
یا حقیقت‌شون رو پیدا کرد
یا رهاشون کرد
و دروغکی باورشون کرد
...
باید حرفشو گوش کنم
هرچی که بود حرفشو دقیق زد
قول می‌دم
از امشب