۲۳.۴.۹۵

- اومدم بهت بگم که از لَجِ تو بود که من قِر دادم وگرنه ...
- یه قِرِش به لَجِ من بود. باقی‌ش چی ؟!! تو اصن قِرقِره شده بودی.


شاپور قریب