۲۶.۴.۹۵

- ما مردم قابل احترامی هستیم.
- جدن ؟
- به جان تو !