۲۵.۵.۹۵

توشه‌های روز مبادا

هر بار
که از پیش تو دل‌تنگ می‌روم
گلی کوچک در گلستانی دور
می‌پژمرد
و هربار
شادمانم می‌کنی
گلی کوچک در گلستانی دور
متولد می‌شود ...

ما روزی به آن گلستان
خواهیم رسید
و گل‌‌هایی که زنده‌اند
به استقبالمان خواهند آمد


عکس : جایی در فیل‌بند - مازندران