۲۱.۵.۹۵

...

نگر تا چه کاری
همان بدرَوی
سخن هرچه گویی
همان بشنوی
شعر از داستان سیاوش - شاهنامه فردوسی
عکس Sergio Larrain