۷.۶.۹۵

...

قسم به صدای سوختن سیگار
در ساعت ۶ صبح