۱۹.۵.۹۵

مقابله

پیام دادم و گفتم : بیا خوشم می‌دار
جواب دادی و گفتی که : من خوشم بی توکُلاژ ده دقیقه‌ای و کمی شوخی
* شعر سعدی