۷.۹.۹۵

کَندنِ کفش‌ها

- ویتلینگر !
- بله قربان
- می‌خوای دشمن به مادرت تعرض کنه ؟!
- مادرم مُرده قربان.
- متاسفم .... دِرِیک !!
- بله قربان
- می‌خوای اونا به مادرت تعرض کنن ؟!
- خیر قربان
- خوبه، یادتون باشه این جنگه. باید از دشمن متنفر باشید. شکست یه مریضیه. تاریخ رو کسایی که پیروز شدن می‌نویسن. حالا برین دخل اون حروم‌زاده‌ها رو بیارین.

-

* ساندویچ ژامبون / چارلز بوکوفسکی / ترجمه علی‌امیر‌ریاحی / انتشارات نگاه
* عکس John Florea - ژاپن، ۱۹۴۶