۲۹.۸.۹۵

ماشه

دامین : [در حال پر کردن اسلحه برای کشتن کریس] من کریس رِیلی رو از وقتی بچه بود می‌شناسم، امیدوارم ایرلندی که براش می‌جنگیم ارزشش رو داشته باشه.Damien: [loading revolver] I've known Chris Reilly since he was a child. I hope this Ireland we're fighting for is worth it.