۲۹.۸.۹۵

شرطی برای سفر و یوفکا و لیموناد

- من پایه‌م. بریم سفر. هم‌خونه بشیم این مدت. برقصیم. بریم همون کافه‌ی پشت سفارت و یوفکا و لیموناد بخوریم. فقط به یه شرط ...
- چی ؟
- بدونِ عشق. می‌تونی ؟
- باشه، بدونِ عشق ...
- پس برو چمدونت رو ببند.