۲۷.۸.۹۵

وضعیت

از اخلاق حرف می‌زدیم
تا گردن توی لجن
دماغ‌ها کیپ بود
دروغ‌گوهای قرن

گفتی چهارمیخم کن
روی تن این صلیب
"باید ادب بشه ... این شوالیه‌ی پیر"

دروغ می‌گفتی
درست مثل من
ترسوهای شیک
دروغ‌گوهای قرن

شبیه ماه عسل
شیرین، موقت، کوتاه
دروغ‌های خواستنی
درست مثل ما

سخنرانی از اخلاق
توصیه های اکید
دروغ‌گوهای قرن
شوالیه های پیر


عکس Jacob Sutton