۱۰.۱۰.۹۵

رویا

ممکن است در سی و پنج سالگی اتفاق تازه‌ای برای کسی بیفتد ؟ این را ازخودش می‌پرسد و به پوست هوانخورده و دستی که چند لحظه پیش از گچ بیرون آمد، فکر می‌کند. انگار بچه از پیله بیرون آمده. آیا در سی و پنج سالگی هم ممکن است زندگی از صفر شروع شود ؟




جوانی
ترجمه‌ی حسین سلیمانی‌نژاد
نشر چشمه