۲۴.۱.۹۶

فریاد که از ۶ جهتم راه ببستند

پیرمردی تریاکی در ۶۶ سالگی زنی ۲۶ ساله گرفت.
رفیقان ملامت کردند و پاسخ داد : "اُسکلم اگر روزی ۶ بار نکنمش" 
۶ روز بعد پیرمرد از دنیا رفت.
در فشار ۳۶‌اُمین دور اثبات سوگند خویش بود.