۱۰.۳.۹۶

از لحاظ ناچاری

کاش دنیای ما هم این‌جوری بود
مثل "فاوست" گوته
اگر می‌رفتیم دنبال زرق و برق دنیا
یکی مثل مفیستوفل داشتیم
راه را برایمان باز می‌کرد
ماگارت‌ها و هلن‌ها را رام می‌کرد
درهای زندان را می‌گشود
والنتین‌ها را شکست می‌داد
با خدایان هم‌نشینمان می‌کرد
لاقل شاید این‌جوری
آش نخورده و دهان سوخته نمی‌شدیم
که به همسرمان دروغکی بگوییم
و از هفت سو رسوا شویم