۱.۴.۹۶

دوطرفه

يَومَ تُبلَى السَّرائِرُ

روزی که آن‌چه پنهان داشتید آشكار می‌شود.