۲۲.۴.۹۶

زندگی جعلی


من بیشترین جرمم خیالبافیست
اما روزی کسی
به نام من اعدام میشود
من نیستم ولی
در صفحه آخر روزنامه نام من
با تسلیت خندهداری اعلام میشود

سرسخت، مخالف جنگ در سوریهام
اما به عنوان مدافع حرم
روزی کسی به نام من اعزام می شود
و همزمان نظریات مُهملم
درباره صلح و شعر اثبات میشود

نامههایی نوشتم در پیشنویس ایمیل
که خودشان بی اجازه ارسال میشوند
برای دفن شدن در گورستان مسلمین
حضورم در فتنه انکار میشود

ماشینی دارم که پر از خاطره است
با رضایت ورثه اسقاط میشود
در تعطیلات عاشورا شمال بودهام اما
پارچهای از گریههای مادر در اربعین
به کفن سفیدم الحاق میشود

اسفند نود و پنج - کُردان

عکس : روزگاری در سنترال پارک نیویورک، وقتی اسکیت‌بورد هنوز باب نبود.