۲۳.۴.۹۶

در واقع ...

جامعه‌ی خوب و منظم (یوتوپیا) به جز در خیال متفکر، در جای دیگری یافت نمی‌شود. 


 - فهم نظریه‌های سیاسی، توماس اسپریگنز، ترجمه فرهنگ رجایی، نشر آگه