۳.۵.۹۶

باخت از مساوی بهتر است

پشت سرم هیچ بود
روبهرو هیچتر
گناه از من بود
و پیشامد بر منتر
به ریسمانی خیالی
آویختم
ریسمان پوسیده بود
من پوسیدهتر

آیا سقوط خواهم کرد ؟
چه خواهد شد
از این بدتر ...

مرداد نود و شش