۳.۵.۹۶

مضمون حرف پیرزنی در خیابان دانش‌ثانی

چیزهایی هست
که انگار می‌کنی می‌فهمی
اما نمی‌فهمی
و این علم بر نافهمی در عین فهم
خود فهمی‌ست شگرف