۷.۵.۹۶

کاش دیگر هرگز آزاد نشوی

بارها آزاد شدی
بارها ...
ژنرالهایت کودتا کردند
کمونیستها اشغالت کردند
مجاهدین آزادت کردند
تکفیریها جویدندت
خارجیها ویرانت کردند
...
از بندی به بندی
از دردی به دردی
بارها آزاد شدی
بمبها بلعیدی
موشکها بر تن تو بارید
و مردمت ...

بارها آزاد شدی
مردمت با تیرهای هوایی هلهله کردند
و تو برایشان خون گریستی

افغانستان مظلوم
کاش برای خاک تو
جهان دیگری باشد
برای مردمت
زندگی دوبارهای باشد

شاید در آن جهان دیگر
تو هم روزی را
بی بمب به شب برسانی
بی موشک
بی گلوله
بی مرگ

شاید در آن زندگی دوباره
جشنهای مردمت
با تیرهای هوایی نباشد
به جای جشن
مردمانت تنها
بتوانند آرام بخوابند
کودکانت بیترس بزرگ شوند
مدرسه بروند
و دیگر
هرگز
آزاد نشوند

مرداد نود و شش

Photo by Justin Heine