۱۶.۵.۹۶

سه از سه

همه را وسط زده‌ای
یک ورق مانده است که رو کنند

اگر سه بیاید یا هفت
تو برنده می‌شوی

و هر ورق دیگری باشد
می‌بازی

رو می‌کنند
نه ۳ است و نه ۷
و می‌بازی

وضعیتی که خودت انتخاب کردی


مرداد نود و شش
عکس Aaron siskind