۱۶.۳.۹۶

برای اشک‌های میانه‌ی خرداد

آمدمت که بنگرم
گریه نمی‌دهد امان
...