۱۷.۳.۹۶

بی هیچ انعطافی

دیواری
بی‌هیچ در رو
جز از روبه‌رو
لئوپولد به جنگ رفت


⁧رومن رولان⁩
⁧جانِ شیفته