۸.۸.۹۶

در باور وضع موجود

‏وقتی سهمت را باور می‌کنی
‏از یک عشق
‏از یک آدم
‏از خانواده
‏از دنیا
‏آرمان‌های ذهن جوان و یاغی فرومی‌نشیند
‏و به سهمت تن می‌دهی
‏قانع می‌شوی


Photo by Matias Monteverde Giannini