۱.۱۲.۹۶

مثنوی

زیبایی را تحلیل کردند
که حرفی زده باشند
حرف‌ها که بیهوده بود
زیبایی هم از دست رفتعکس : کریستوف کیشلوفسکی در پشت صحنه‌ی فیلم "آبی"