۱۰.۲.۹۷

شما ؟

از سرزمینی
که تا پانزده سال پیش
کودکانش تفریحی
به قطارهای عبوری سنگ می‌زدند
چه‌قدر انتظارتان زیاد است !

از مردمی که هنوز
مصدق را خاک می‌کنند
تا رضاخان را بستایند
چه‌قدر متوقعید !
این مردم
آخرین انقلاب کلاسیک قرن را کرده‌اند
چگونه به این راحتی
مخالف را تحمل کنند

سنگ زدند به حرکت
تا سکون را جشن بگیرند
خاک روی کلمه ریختند
و شیر آب هم
همین‌جور بااااز

بهار نود و هفت / در استانه