۷.۷.۹۹

و تمام

 اتفاق بدون بازگشت اتفاق افتاد

وقتی اونو خاموش کنم

وقتی بری

یه معنا بیشتر نداره


فقط یادم باشه

سالاد سزار بود

دیدن اون خونه ها بود

قیمت کردن وسایل بود

ودکا بود

و باز هم رابطه‌ آخری که توش میل نبود