۱۷.۱۰.۹۹

عِرض

 دیگه به قدر کافی گفتیم و شنیدیم. بعید می‌دونم فایده‌ای داشته باشه ادامه دادنش. چند بار که سر چیزی بحث می‌کنی و نتیجه نمی‌ده تکرار بحث فقط میشه عرض خود و زحمت او.