۹.۵.۰۱

آدمی که آدم رو

کسی که اولین نخ سیگار را دستت می‌دهد، تو را سیگاری‌ نکرده است.  کسی که تو را سیگاری می‌کند، اولین کسی‌ست که بهت می‌گوید: چرا چس دود می‌کنی ؟! چرا دود رو تو نمی‌دی ؟


اون آدمو سیگاری می‌کنه