۷.۳.۰۳

رفت آن سوار کولی

 یک نفر

دکمه‌ای را بی‌جهت شاید

می‌فشرد

قلبی هزاران کیلومتر آن‌سوتر

به طپش می‌افتد±++