۱۷.۲.۹۰

اپیلاسیون

كه از وجود تو مویی
به عالمی نفروشم




شعر سعدی
عکس Gérald Bloncourt