۱۲.۲.۹۰

از موضع ضعف

زنگ زده به من می‌گه تماس گرفتم روزت رو تبریك بگم، می‌گم چطور ؟!
می‌گه آخه روز كارگره دیگه ... (هر هر هر می‌خنده)

حالا خودش چی كاره‌ست ؟! دلال یا همون واسطه.