۱۰.۲.۹۰

به صُلحیم و تو با ما در نَبَردی

یار گرفته‏‌ام بسی 
چون تو ندیده‌‏ام کسی
کسی ندیده‌‏ام بسی
بسی گرفته‌‏ام کسی
یار ندیده‌‏ام بسی
بسی کسی
کسی بسی
...
...