۱۷.۲.۹۰

اپیلاسیون

كه از وجود تو مویی
به عالمی نفروشم
شعر سعدی
عکس Gérald Bloncourt