۸.۵.۹۰

برکنار

از روی تو دل کندنم آموخت زمانه



شعر سایه